Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語

siu-kái
  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:tèng, tiong(文), tiòng(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:
  1. 例:
Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī Chhun-chhiu bûn-jī Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kim-bûn kah-kut-bûn kim-bûn

kim-bûn kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k kóo-bûn 籀-bûn

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī
          

           

   

參考資料

siu-kái
  1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部