Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái

 • 泉州話:
 • 漳州話:
 • 潮州話:
 • 海陸豐話:
 • 臺灣話:tàng, tòng(文) [1]

意思Siu-kái

 1. 油抑是較油的湯冷去的時陣變做堅堅
 2. 冰冷
 3. 有堅凍的食品
  例:雞腳凍。ke-kha-tàng. 牛肉凍 gû-bah-tàng
 4. 冷到會疼抑是感覺麻痲
  例:食冰會凍齒。 chia̍h ping ē tàng khí. 
 5. 暗時佇外口過暝,予露水裌牢咧
 6. 結冰

參考資料Siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部