Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語

siu-kái
 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:kah, kap(文)[1]
 • 潮州話:
 • 海南話:
 1. 例:

Thong-iōng

siu-kái

Gú-gôan

siu-kái

Siōng-hêng, piáu-hiān o͘-kui ê hêng-thé.

Hàn-jī

siu-kái

(pō͘-siú 102 田+00, 5 pit-o̍eh, chhong-khiat 田中 (WL), sì-kak 60500)

 1. kah, khak
 2. thian-kan chi-it.
 3. bīn-chek tan-ūi

參考資料

siu-kái
 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部