Chiàⁿ-siá kap Kán-siá
Pit-o̍eh sūn-sū

閩南語Siu-kái

Siu-kái

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:ê(替), --ê(替), tek, te̍k[1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

Chō-sûSiu-kái

(, 【POJê)

 1. Piáu-sī nn̄g ê bêng-sû ê koan-hē.
  例:Chôa ê to̍k.
 2. Piáu-sī chi̍t-ê bêng-sû kap koh chi̍t-ê bêng-sû ê koan-hē.
  例:Chèng-lâng ê kok-ka. 眾人國家

Tông-gī-sûSiu-kái

之 tsi

Hoan-e̍kSiu-kái

Hok-ha̍p-sûSiu-kái

 1. tek
 2. ê

Koh khòaⁿSiu-kái
Hân-gúSiu-kái


Hôa-gíSiu-kái

Chō-sûSiu-kái

的【Pinyin】dí (di2), dì (di4), de (de5)【Wade-Giles】ti2, ti4, te5【Yale】 

 1. Piáu-sī nn̄g ê bêng-sû ê koan-hē.
  蛇的毒。
  Chôa ê to̍k.
 2. Piáu-sī chi̍t-ê bêng-sû kap koh chi̍t-ê bêng-sû ê koan-hē.
  眾人的國家。
  Chèng-lâng ê kok-ka.

Tông-gī-sûSiu-kái

Hoan-e̍kSiu-kái

 • Ji̍t-gí: (no)
 • Hân-gí: (ui)

Hok-ha̍p-sûSiu-kái

 1. de

Koh khòaⁿSiu-kái


Kńg-tang-oēSiu-kái


Ji̍t-gúSiu-kái

Sû-béSiu-kái

的 (てき teki)

Accent: compound formed is of accent type 0

 1. Suffix for forming na-adjectives (形容動詞) from nouns (名詞)

Bêng-sûSiu-kái

的 (まと mato, Accent: 0)

 1. target, mark

Hok-ha̍p-sûSiu-kái

 • Kī-thaⁿ ê chu-sìn:

Hoa̍h-gí-giânSiu-kái

Gú-gôanSiu-kái

Hàn-jīSiu-kái

(pō͘-siú 白+3, 8 pit-o̍eh, chhong-khiat 竹日心戈 (HAPI), sì-kak 27620)

Chu-sìnSiu-kái

 • KangXi: 0786.070
 • Dai Kanwa Jiten: 22692
 • Dae Jaweon: 1201.090
 • Hanyu Da Zidian: 42644.160
 • Unihan data for U+7684

參考資料Siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部