Kán-siá
Chiàⁿ-siá 穿

閩南語Siu-kái

Siu-kái

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:chhng, chhoan(文), chhēng(替) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思Siu-kái

  1. 例:穿(chhng)裘仔穿(chhēng)穿(chhēng)一領。欲買予伊穿。

參考資料Siu-kái

  1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部