Hân-gú修改

Tho̍k-im修改

  • Hoju

Hàn-jī修改

Bêng-sû修改

호주

  1. Lâm-hong Kok