Iōng-chiá:Chùn-hiàn/kp

Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h (請參考新頁清單)
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī ki-khì-lâng kái--ê
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
臨時監視頁面

2023-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2023-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2023-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2023-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)