Hē-thóng sìn-sit

Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.
Hē-thóng sìn-sit
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h
Miâ Siat piān ê bûn-jī
Bo̍k-chêng ê bûn-jī
1movedto2thó-lūn) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]]
$1 sóa khì tī $2
1movedto2_redirthó-lūn) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
$1 sóa khì $2 (choán-ia̍h thiàu kòe)
3dthó-lūn) (翻譯 3D
3d-badge-textthó-lūn) (翻譯 3D
3d-descthó-lūn) (翻譯 提供 3d 檔案格式支援
3d-nopatentthó-lūn) (翻譯 未選擇
3d-patentthó-lūn) (翻譯 專利權限:
3d-patentsthó-lūn) (翻譯 -
3d-thumb-placeholderthó-lūn) (翻譯 縮圖載入中...
aboutthó-lūn) (翻譯 Koan-hē
aboutpagethó-lūn) (翻譯 Project:Koan-hē
aboutsitethó-lūn) (翻譯 Koan-hē {{SITENAME}}
abusefilterthó-lūn) (翻譯 防濫用過濾器管理
abusefilter-accountreservedthó-lūn) (翻譯 此帳號名稱已保留給防濫用過濾器使用。
abusefilter-action-blockthó-lūn) (翻譯 封鎖
abusefilter-action-blockautopromotethó-lūn) (翻譯 撤銷自動確認
abusefilter-action-degroupthó-lūn) (翻譯 從群組中移除
abusefilter-action-disallowthó-lūn) (翻譯 禁止
abusefilter-action-rangeblockthó-lūn) (翻譯 範圍封鎖
abusefilter-action-tagthó-lūn) (翻譯 標籤
abusefilter-action-throttlethó-lūn) (翻譯 受限
abusefilter-action-warnthó-lūn) (翻譯 警告
abusefilter-autopromote-blockedthó-lūn) (翻譯 此操作已被自動識別為有害並已禁止。基於安全性考量,部份例行授予已建立帳號的權限將暫時從您的帳號上撤回。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-block-anonthó-lūn) (翻譯 封鎖匿名使用者
abusefilter-block-talkthó-lūn) (翻譯 已封鎖對話頁
abusefilter-block-userthó-lūn) (翻譯 封鎖已註冊使用者
abusefilter-blockautopromotereasonthó-lūn) (翻譯 濫用過濾器已將用戶獲自動授權的時間推遲。規則描述:$1
abusefilter-blocked-displaythó-lūn) (翻譯 此操作已被自動識別為有害,已阻止您執行此操作。為了保護{{SITENAME}},您的帳號及所有相關的IP位址皆已被禁止編輯。如果這是誤判,請聯絡管理員。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-blockerthó-lūn) (翻譯 防濫用過濾器
abusefilter-blockreasonthó-lūn) (翻譯 被防濫用過濾器自動封鎖。符合的規則描述為︰$1
abusefilter-changeslist-examinethó-lūn) (翻譯 檢查
abusefilter-degroupedthó-lūn) (翻譯 此操作已被自動識別為有害,因此已阻止此操作。另外,由於您的帳號疑似遭到盜用,您的所有權限均已被剝奪。如果您認為這是誤判,請附上此操作的解釋並聯繫行政員,這樣或許能取回權限。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-degroupreasonthó-lūn) (翻譯 防濫用篩選器自動移除權限。規則描述︰$1
abusefilter-deletedthó-lūn) (翻譯 已刪除
abusefilter-descthó-lūn) (翻譯 自動條件判定編輯行為
abusefilter-diff-backhistorythó-lūn) (翻譯 返回過濾器歷史
abusefilter-diff-infothó-lūn) (翻譯 基本資訊
abusefilter-diff-invalidthó-lūn) (翻譯 無法取得請求的版本
abusefilter-diff-itemthó-lūn) (翻譯 項目
abusefilter-diff-nextthó-lūn) (翻譯 較新的變更
abusefilter-diff-patternthó-lūn) (翻譯 過濾器條件
abusefilter-diff-prevthó-lūn) (翻譯 較舊的變更
abusefilter-diff-titlethó-lūn) (翻譯 修訂版本間差異
abusefilter-diff-versionthó-lūn) (翻譯 {{GENDER:$3|由}} $2 於 $1 所編輯的版本
abusefilter-disabledthó-lūn) (翻譯 已停用
abusefilter-disallowedthó-lūn) (翻譯 此操作已被自動識別為有害並被禁止。如果您認為您的操作是有建設性的,請與管理員聯絡,並告知您剛才嘗試進行的事。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-editthó-lūn) (翻譯 正在編輯防濫用過濾器
abusefilter-edit-action-blockthó-lūn) (翻譯 禁止該使用者及/或IP位址編輯
abusefilter-edit-action-blockautopromotethó-lūn) (翻譯 撤銷使用者的自動確認狀態
abusefilter-edit-action-blocktalkthó-lūn) (翻譯 阻止使用者和/或 IP 位址在封禁期間編輯自己的對話頁
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h