"Iōng-chiá thó-lūn:A-yao" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sysop
(O̍at-lâm vs. Oa̍t-lâm)
(Sysop)
 
Hi, A-yao, strictly speaking, "O̍at-lâm" is not considered incorrect among users (the popular Taiwanese Package, for example, supports it), though I do favor putting the tone mark over the (first) "a" for both aesthetic and linguistic reasons. The old literature, though not always consistent, also seems to use it more often. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:52, 22 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
 
== Sysop ==
 
A-yao, tâu-phiò kiat-kó, 3 lâng chàn-sêng, bô lâng hoán-tùi, só͘-í goá kā lí ê koân-lī kái chò sysop. [[User:A-giâu|A-giâu]] 08:27, 10 Káu-goe̍h 2006 (UTC)
154

次編輯