Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)