Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)