Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)