Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō·)