Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)