Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)