Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)