Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)