Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)