Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)