Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)