Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)