Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)