Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)