Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)