Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)