Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)