Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)