Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)