Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)