Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)