Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)