Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)