Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)