Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)