Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)