Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)