Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)