Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2014-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)