Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)