Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2014-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)