Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)