Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)