Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)