Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)