Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)