Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)