Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2014-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)