Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō·)