Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)