Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)